UOD - DEM-1-303/001 SEISMOBILE pt. „Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych”

Projekt realizowany w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii EMAG – lider oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Czas Realizacji Projektu: 01.01.2014 – 31.11.2016 

System Seismobile opracowany w ramach projektu Demonstrator służy do badania podłoża szlaków komunikacyjnych w różnych warunkach geologiczno-inżynierskich. System pozwala na diagnostykę projektowanych i modernizowanych dróg kołowych, kolejowych, pasów startowych lotniska, itp. Seismobile łączy zalety profilowania sejsmicznego oraz profilowania georadarowego. Podstawowym elementem tego systemu jest streamer sejsmiczny – urządzenie pozwalające na usprawnienie sejsmicznych pomiarów w warunkach utrudniających mocowanie geofonu np. nawierzchnie betonowe, asfaltowe lub w przypadku wykonywania długich, wielokilometrowych profili. Streamer sejsmiczny jest mobilnym urządzeniem, którego głównym elementem jest układ specjalnie zamontowanych geofonów i modułów elektronicznych z bezprzewodową radiową transmisją danych pomiarowych z 96 jednoskładowych czujników, a w trybie pracy ciągłej z 96 trójskładowych czujników, przystosowanych do ciągnięcia po powierzchni terenu. System Seismobile pozwala na wykonanie profilowania sejsmicznego techniką refrakcyjną, refleksyjną, wielokanałowej analizy fali powierzchniowej MASW oraz pomiarów sejsmicznych w trybie pracy ciągłej z wykorzystaniem niskoczęstotliwościowych jedno lub trójskładowych sond geofonowych (lub opcjonalnie sejsmometrów).

Profilowanie georadarowe jest realizowane za pomocą aparatury georadarowej zamontowanej w osi konstrukcji strimera. Korelacja zapisów sejsmicznych i georadarowych wynika ze sposobu pomiaru pozycji i precyzyjnej synchronizacji czasu rejestracji sygnałów z czujników odbiornikami GPS znajdującymi się modułach elektronicznych przy każdym z nich.

Aktualnie w kraju nie jest produkowany mobilny system pomiarowy taki, jaki został opracowany w ramach zakończonego projektu. Wstępne testy opracowanego i wykonanego w ramach projektu demonstratora systemu SEISMOBILE oraz oprogramowania do akwizycji danych pomiarowych wykazały jego pełną przydatność do realizacji badań poligonowych. System SEISMOBILE cechują następujące zasadnicze nowatorskie cechy, które czynią go bardzo konkurencyjnym na rynku:

  • szybkość montażu i demontażu zestawu pomiarowego, na co decydujący wpływ mają zastosowane uniwersalne moduły pomiarowe MP przewożone bezpiecznie w stacji dokującej, z szybkim mocowaniem magnetycznym w podstawach streamera i automatyczną ich numeracją w czasie rozkładania zestawu pomiarowego na czas sesji pomiarowej,
  • bezpośredni niezawodny zapis cyfrowy rejestracji w wewnętrznej pamięci Flash modułów pomiarowych oraz duża dynamika przetwarzania A/C zapewniają wysokiej, jakości nie zakłócone zewnętrznym wpływem pól magnetycznych dane,
  • bezprzewodowy podgląd zapisów podczas wykonywania pomiarów umożliwia szybką ocenę prawidłowości realizacji pomiarów,
  • wyeliminowanie zawodnych połączeń kablowych,
  • koncepcja ruchomego źródła sejsmicznego zdalnie współpracującego z jednostką sterującą umożliwiającą łatwiejszą realizację różnych schematów pomiarowych – profilowania refleksyjnego, refrakcyjnego i MASW. Mobilne źródło umożliwia szybszą realizację schematów 3D,
  • sposób synchronizacji czasem astronomicznym z GPS i próbkowanie rejestrowanych danych we wszystkich autonomicznych czujnikach i modułach pomiarowych z błędem nie przekraczającym 1 µs,
  • zapewnienie precyzyjnego pomiaru dodatkowym czujnikiem akcelerometrycznym zsynchronizowanym w czasie z czujnikami pomiarowymi wartości pobudzenia i jego maksimum, co eliminuje powstawanie ewentualnych błędów fazowych,
  • w zasadzie ciągła praca czujników podczas dokonywania pomiarów z przesuwaniem rozstawu pomiarowego pozycjonowanym precyzyjnym odbiornikiem GPS, co zapewnia większą stabilność parametrów metrologicznych,
  • zastosowanie najnowszych technologii elektronicznych związanych z akwizycją danych pomiarowych umożliwiających możliwie szybką transmisję i zapisywanie danych z dynamikę nie gorszą niż 130 dB (32 bity),
  • bardzo niska cena za 1 kanał pomiarowy najkorzystniejsza z aktualnie dostępnych systemów.

Przygotowanie zestawu pomiarowego systemu SEISMOBILE (montaż czujników i modułów pomiarowych na strimerze S4) i  wzbudzanie prześwietlającej fali sejsmicznej  wzbudnikiem o masie kafara 90kg oraz wzbudnikiem o masie kafara 45kg montowanym na haku mini samochodu firmy Kawasaki

Przykładowe wyniki w postaci przekrojów prędkości fali podłużnej i poprzecznej oraz przekrojów georadarowych podłoża do głębokości kilkunastu metrów gdzie: a) przekrój pola prędkości fali podłużnej, (b) przekrój pola prędkości fali poprzecznej, (c) radarogram uzyskany za pomocą anteny o częstotliwości 100 MHz, (d) radarogram uzyskany za pomocą anteny o częstotliwości 250 MHz.

© crystalis.pl  All rights reserved.